GENERALFORSAMLING

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling 2020 som afholdes

TIRSDAG d. 18. februar 2020 kl. 19 i restauranten på Plejehjemmet Salem.

Dagsorden.

1)    Valg af dirigent

2)    Bestyrelsens beretning om Lokalforeningens virke i det forgangne år.

3)    Fremlæggelse af regnskab.

4)    Behandling af indkomne forslag, der skriftligt er tilgået Lokalforeningens bestyrelse

senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

5)    Fremlæggelse af foreløbig aktivitetsplan for det kommende år indeholdende planlagte

nationale og regionale aktiviteter med tilhørende budget.

6)    Valg af bestyrelse

7)    Valg af to bestyrelsessuppleanter, der vælges som 1.- og en 2.- suppleant.

8)    Valg af bilagskontrollant.

9)    Eventuelt.

Efter generalforsamlingen er lokalforeningen vært for et traktement med smørrebrød.

Vigtigt!

Efter 10 år som formand har Kjeld Storm meddelt, at han fremover alene ønsker at være ordinært bestyrelsesmedlem, hvorfor vi efterlyser nye friske kræfter, der gerne vil gøre en forskel.

Har du lyst til at indtræde i bestyrelsen så mød op generalforsamlingen eller kontakt formanden Kjeld Storm på tlf. 21 43 08 61.

 

Diabetescafeen. Den fortsætter uforandret i 2020, hvor vi mødes:

den første tirsdag i måneden kl. 15 - 17.

Det foregår som hidtil i lokalerne på Salem, Michelsstræde 5.

Hovedbiblioteket. Her fortsætter vi rådgivningen den første lørdag i måneden kl. 11-13.

Vel mødt til generalforsamlingen, diabetescafeen eller en af vore andre aktiviteter.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Gentofte lokalafdeling