Udskriv denne side

Beretninger

DIABETESFORENINGEN – Gentofte Lokalafdeling

Referat fra generalforsamlingen 2016 på ”Salem”.

Dagsorden:

  • Valg af dirigent: Formanden bød velkommen, og på bestyrelsen vegne blev

advokat Envar Hansen foreslået og valgt som dirigent.

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig indvarslet og dermed beslutningsdygtig.

  • Bestyrelsens beretning: Formanden fremlagde beretning for året 2015 og fortalte om påtænkte aktiviteter i 2016.

Beretning blev taget til efterretning uden kommentarer.

  • Fremlæg. af regnskab: Kasseren fremlagde det reviderede regnskab som blev taget til efterretning.
  • Forslag Der var ingen forslag, hvorfor punktet udgik.

Valg af bestyrelse: Genvalgt for 2 år:

Kjeld Storm og Jørn Langenholt

Den øvrige bestyrelse (valgt til 2017) består af:

Einar Bolt og Steen Lindberg

Valg af suppl.: Vivi Goldschmieding

Valg af revisor: Anker Viggo Poulsen blev genvalgt.

Eventuelt Formanden opfordrede alle til at melde sig som indsamlere ved til Landsindsamlingen d. 1. juni 2014.

Hovedforeningen vil i år stå for kontakten til iondsamlerne.

Afslutningsvis takkede formanden dirigenten for veludført arbejde, og foreningen var vært en kaffe og smørrebrød.

Referent Einar Bolt